در این مطلب تعدادی کد کاربردی برای سایت های وردپرسی آماده کرده ایم. در مطلب قبلی توضیح دادیم که فایل functions.php چیست. شما برای اجرای این کد ها، می توانید آن ها را به فایل functions.php وردپرس خود اضافه کنید.

غیر فعال کردن قابلیت دستاری کد های قالب از طریق خود وردپرس

شاید سایت شما چندین مدیر داشته باشد و شما نخواهید مدیر های دیگر کد های سایت شما را دستکاری کنند. در این صورت می توانید به وسیله کد زیر آن را غیر فعال کنید:

define(‘DISALLOW_FILE_EDIT’, true);

غیر فعال کردن rss سایت

چنانچه نیازی به rss ندارید به وسیله تکه کد زیر می توانید تمامی rss های موجود در وردپرس خود را به طور کامل غیرفعال کنید:

* disable RSS feed

                */

                function wp_disable_feed() {

                   wp_die( __('Sorry, no feeds available, return to <a href="'. get_bloginfo('url') .'">homepage</a>') );

                }

 

                add_action('do_feed', 'wp_disable_feed', 1);

                add_action('do_feed_rdf', 'wp_disable_feed', 1);

                add_action('do_feed_rss', 'wp_disable_feed', 1);

                add_action('do_feed_rss2', 'wp_disable_feed', 1);

                add_action('do_feed_atom', 'wp_disable_feed', 1);

 دریافت میانگین خوانندگان rss

از Feedburner می توان برای دریافت میانگین خوانندگان rss استفاده کرد. اما فید برنر تعداد خوانندگان یک روز گذشته را به شما نمایش می دهد که شما می توانید با قرار دادن تکه کد زیر در فایل functions.php خود ان را بیشتر یا کمتر کنید:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

function get_average_readers($feed_id,$interval = 7){

                    $today = date('Y-m-d', strtotime("now"));

                    $ago = date('Y-m-d', strtotime("-".$interval." days"));

                    $feed_url="https://feedburner.google.com/api/awareness/1.0/GetFeedData?uri=".$feed_id."&dates=".$ago.",".$today;

                    $ch = curl_init();

                    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

                    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $feed_url);

                    $data = curl_exec($ch);

                    curl_close($ch);

                    $xml = new SimpleXMLElement($data);

                    $fb = $xml->feed->entry['circulation'];

 

                    $nb = 0;

                    foreach($xml->feed->children() as $circ){

                        $nb += $circ['circulation'];

                    }

 

                    return round($nb/$interval);

                }

برای فراخوانی تعداد خوانندگان در هر جایی از سایت خود می توانید از  کد زیر استفاده کنید:

 

افزایش حجم آپلود ودپرس:

<?php

$nb = get_average_readers('bitfa');

echo "I have ".$nb." RSS readers";

?>

جهت افزایش حجم آپلو وردپرس می توانید از قطعه کد زیر استفاده کنید:

@ini_set( 'upload_max_size' , '10000M' );

@ini_set( 'post_max_size', '10000M');

@ini_set( 'max_execution_time', '10000' );

در صورت نیاز می توانید مقادیر را بیشتر کنید.

تغییر لوگوی وردپرس در بخش مدیریت:

شاید بخواهید لوگوی وردپرس را حذف کنید و به جای آن لوگوی دلخواه خود را انتخاب کنید. در این صورت می توانید از تکه کد زیر استفاده کنید:

<span style="color: #000000;"><?php

 

function custom_admin_logo() {

  echo '<style type="text/css">

          #header-logo { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/images/logo.png) !important; }

        </style>';

}

add_action('admin_head', 'custom_admin_logo');

?></span>

 

در قسمت images/logo.png آدرس لوگو را وارد کنید.